ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง

Details

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13    เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

                   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน       การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี 3 ส่วน คือ 1) ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง 2) อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่าง 3) ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด” จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป และในโอกาสนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีความตั้งใจเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ รวมทั้งต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นเกิด ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและนำความเจริญมาสู่บ้านเกิดต่อไป

51288  51290

51292  51295

51296  51297

51294  51300

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น