ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมปฏิบัติการสรุปการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2561

Details

การประชุมปฏิบัติการสรุปการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2561 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสรุปการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2561 และจัดทำแผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการนิเทศ ติดตาม และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสุชีพ  นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2562  ณ ลิบงบีช รีสอร์ท อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

15  13

7  109435

113  112

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น