ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมและอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต “ป้องกันการทุจริต”

Details

การประชุมและอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต “ป้องกันการทุจริต” :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมการประชุมและอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนค่านิยม    ความซื่อสัตย์ สุจริต “ป้องกันการทุจริต”  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมอารียาปาร์ค และศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ  จังหวัดพัทลุง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมและอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต “ป้องกันการทุจริต” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประชุมอบรมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต “ป้องกันการทุจริต” โดยก่อนการประชุม พระครูสุมนศาสนาทร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาน เจ้าคณะตำบลตำนาน จังหวัดพัทลุง ได้บรรยายธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันการทุจริต  หลังจากนั้น ในภาคบ่าย บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสของสำนักงานฯ กล่าวคำปฏิญาณตน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและต่อการการทุจริต ณ โรงแรมอารียาปาร์ค จังหวัดพัทลุง

DSC 3188  DSC 3210

DSC 3227  DSC 3231

DSC 3238  DSC 3254

DSC 3325  DSC 3318

DSC 3337  DSC 3342

 2. วันที่ 8 มิถุนายน 2562  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานฯ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง เสริมสร้างคุณธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ โดย นายสุขุม  ทองขุนดำ นายแฉล้ม  เรืองเพ็ง และนายทวี  นวนเรือง  และศูนย์เรียนรู้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายเฉลิม  เรืองเพ็ง

 DSC 3375  DSC 3378

DSC 3380  DSC 3381

DSC 3399  DSC 3413

DSC 3423  DSC 3428

DSC 3440  DSC 3443

DSC 3444  DSC 3445

DSC 3325

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น