ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป  โดยการประชุมฯ มีหัวข้อดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  โดย นางซัยนัฟ  ระยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

2. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดย นายภิญโญ  จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

3. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดย นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

1  2

3  4

5  6

7  8

9

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น