กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Monday, 01 July 2019 18:05
Written by sirarat
Hits: 321

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคใต้ตอนบน  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จังหวัดกระบี่

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคใต้ตอนบน ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่เลือกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน      ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ความเป็นรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม  ใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ มิตรภาพ และเกิดองค์ความรู้ที่จะได้นำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

0006  0011

0008  0004

0002  0010

0006