การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ศรีตรังวังวิเศษเกมส์”

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 02 July 2019 09:23
Written by sirarat
Hits: 325

การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ศรีตรังวังวิเศษเกมส์”: นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวังวิเศษ “ศรีตรังวังวิเศษเกมส์” โดยมี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

                   นายสมมาตร์  สุวรรณทวี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนวังวิเศษมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ในเรื่องการเรียนรู้ร่วมกัน การแบ่งปัน การแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ บนพื้นฐานของกติกาที่กำหนดไว้ โดยให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถ เป็นโอกาสที่ครูจะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

S 46759949  S 46759948

S 46759970  S 46759951

S 46759966  S 46759964

S 46759958  S 46759943

S 46759949