ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 13 ครั้งที่ 3/2562

Details

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 13 ครั้งที่ 3/2562 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธาน  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ครั้งที่ 3/2562  โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  นายกรุณพล  พราหมเภทย์             และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่             5 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่มีผลการทดสอบฯ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด และคะแนนผลการพัฒนาเฉลี่ยของโรงเรียน เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

DSC 0078  DSC 0016

DSC 0032  DSC 0064

DSC 0086  DSC 0084

DSC 0067  DSC 0072

DSC 0079  DSC 0068

DSC 0075  DSC 0076

DSC 0069  DSC 0070

DSC 0078

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น