การประชุมปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน Coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการ Active Learning

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 09 August 2019 17:57
Written by sirarat
Hits: 334

การประชุมปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน Coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการ Active Learning : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน Coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการ Active Learning  โดยมี ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จำนวน 44 คน เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน Coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการ Active Learning  เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการ เทคนิค วิธีการ ในการเรียนการสอน coding ในวิชาวิทยาการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียน coding เน้นที่จะพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด กระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต โดยต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดแบบเป็นระบบ รู้ลำดับขั้นตอน การวางทางเลือก การทำงานที่เป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหา และเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาต่าง ๆ

DSC 0005  DSC 0015

DSC 0010  DSC 0018

DSC 0022  DSC 0027

DSC 0029  DSC 0030

DSC 0032  DSC 0007

DSC 0036  DSC 0037

DSC 0039  DSC 0049

DSC 0058  DSC 0062

DSC 0066  DSC 0021