ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในสังกัด จำนวน 78 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาให้มีทักษะ กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอรรถพล ปิลไลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรผู้นำในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ สพฐ. นายณัฐวัฒน์ เอียดทอง ครู โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง และนางสาวเตชินี ภิรมย์ ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

                   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่เหมาะสม ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพัฒนา ส่งเสริม ด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

DSC 0029  DSC 0015

DSC 0034  DSC 0046

DSC 0028  DSC 0032

DSC 0054  DSC 0111

DSC 0062  DSC 0061

DSC 0072  DSC 0073

DSC 0101  DSC 0046

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น