การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 09 August 2019 21:07
Written by sirarat
Hits: 444

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในสังกัด จำนวน 78 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาให้มีทักษะ กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอรรถพล ปิลไลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรผู้นำในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ สพฐ. นายณัฐวัฒน์ เอียดทอง ครู โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง และนางสาวเตชินี ภิรมย์ ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

                   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่เหมาะสม ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพัฒนา ส่งเสริม ด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

DSC 0029  DSC 0015

DSC 0034  DSC 0046

DSC 0028  DSC 0032

DSC 0054  DSC 0111

DSC 0062  DSC 0061

DSC 0072  DSC 0073

DSC 0101  DSC 0046