ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ฯ ระบบการควบคุมภายใน

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Monday, 19 August 2019 10:47
Written by watjana
Hits: 422

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ ที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 13  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ระหว่างการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

                             นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน     โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบการจัดระบบควบคุมภายใน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  นางมะลิวรรณ  ศรีนา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมธนารมย์ 3 ชั้น 3  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

IMG 1795  IMG 1791

IMG 1770  IMG 1774

IMG 1784  IMG 1803

IMG 1757  IMG 1806

IMG 1820  IMG 1777