การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 19 September 2019 17:32
Written by nantarat
Hits: 6075

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : วันที่  19  กันยายน  2562  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ่านคำกล่าวรายงาน
                โดยกำหนดจัดการแข่งขันเป็นศูนย์การแข่งขัน  จำนวน  9  ศูนย์  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2562 ดังนี้      1)  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ นักบินน้อย สพฐ. 4) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 5) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนห้วยยอด จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนกันตังพิทยากร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ และนาฎศิลป์) 8) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 9) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและรับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลปไทย ศิลปะ
                ต่อจากพิธีเปิดประธานพร้อมด้วยนายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เยี่ยมชมและสร้างขวัญกำลังใจให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

DSC 0093  DSC 0096

DSC 0076  DSC 0083

DSC 0132  DSC 0134

DSC 0144  DSC 0152

DSC 0168  DSC 0215

DSC 0234  DSC 0245

DSC 0252  DSC 0264

DSC 0279  DSC 0293

DSC 0297  DSC 0299

0232