การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 20 September 2019 13:46
Written by watjana
Hits: 356

การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 102 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะตามวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรม ดังนี้ 1) นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง หัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู  2) นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หัวข้อ การพัฒนาและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง  3) นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางกิตติยา ชิดเชื้อ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  4) นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หัวข้อ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  5) นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หัวข้อ Classroom Assessment

DSC 0018  DSC 0007

DSC 0008  DSC 0014

DSC 0024  DSC 0044

DSC 0030  DSC 0033

DSC 0037  DSC 0052

DSC 0073  DSC 0083

DSC 0093  DSC 0021