ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน

Details

การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน : นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ประสบผลสำเร็จ โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน “The 2019 Conference on Capacity Building of Teachers for Quality Learning Outcomes” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับอย่างหลากหลาย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ภายใต้มุมมองและบริบทที่แตกต่างระหว่างสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 44 โรงเรียน
  2. การสัมมนาทางวิชาการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา Active Learning ในยุคดิจิทัล การประเมินภายนอก รอบ 4 การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน “การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล และการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ (PISA)
  3. การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน

DSC 6624  DSC 6633

DSC 6643  DSC 6680

DSC 6745  DSC 6748

DSC 6759  DSC 6763

DSC 6810  DSC 6833

DSC 6909  DSC 6967

DSC 7003  DSC 7006

DSC 7050  DSC 7053

DSC 7103  DSC 0490

DSC 0137  DSC 0162

 

 DSC 6747

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น