การเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 04 October 2019 14:18
Written by sirarat
Hits: 334

การเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายฝึกอบรมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นโรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในภาคใต้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยได้ดำเนินการจัดค่ายฝึกอบรมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์สูง ให้เป็นแกนนำเผยแพร่ ขยายผลในการส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ สู่การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองตามความสนใจและความถนัด รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และเปิดเวทีการแข่งขันสู่ระดับประเทศต่อไป

021062 16  021062 15

021062 14  021062 7

021062 10  021062 11

021062 5  021062 3

021062 4  021062 2

021062 7