ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพม. 13 โดยมี ประธานสหวิทยาเขต บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยการสรุปนโยบายสำคัญและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งร่วมกันจัดทำและนำเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

DSC 7149  DSC 7160

DSC 7164  DSC 7166

DSC 7178  DSC 7188

DSC 7192  DSC 7200

DSC 7209  DSC 7211

DSC 7222  DSC 7240

DSC 7272  DSC 7292

DSC 7303  DSC 7304

DSC 7308  DSC 7305

DSC 7358  DSC 7348

DSC 7368  DSC 7371

DSC 7374  DSC 7377

DSC 7392  DSC 7393

DSC 7403

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น