ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

Details

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้  นายภิญโญ  พุดจีน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ      ติดตามฯ สหวิทยาเขตปลันดา ได้นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  และการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ในปีงบประมาณ 2563  และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เมื่อวันที่    17 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง 

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 

S 30294030  S 30294025

S 30294029  S 30294027

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

S 30294050  S 30294040

S 30294048  S 30294046

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น