ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคารและโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

Details

การนิเทศ  ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนคันธพิทยาคาร และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  :  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ นายภิญโญ  พุดจีน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ        ติดตามฯ สหวิทยาเขตปลันดา ได้นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563)  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562        และการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

 

โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง

S 30294066  S 30294067

S 30294073  S 30294053

 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

S 14835741  S 14835742

S 14835743  S 14835739

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น