ติดต่อออนไลน์  

q a

   

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง

Details

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายกรุณพล  พราหมเภทย์  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  และนายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง  โดยมี  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

                   งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ภายใต้หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังนี้

1. ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น  ได้แก่  นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

2. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ได้แก่  นางสาวนวลจันทร์  ช่องดารากุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง,  นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  และนายปราโมทย์  สุทธิรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม

3. ประเภทศึกษานิเทศก์ดีเด่น  ได้แก่  นายธรรมสรณ์  ทองงาม  ศึกษานิเทศก์

4. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น  ได้แก่  นายอนันทชัย  ชุมอักษร  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์,  นางสาวจินดา  สงศิริ  โรงเรียนบางดีวิทยาคม,  นายคมสัน  นวลใย  โรงเรียนบางดีวิทยาคม,  นางสาวบุษยา  สัตถาภรณ์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ,  นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์  โรงเรียนกันตังพิทยากร,  นางจันทร์ทิพย์  รักสม  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2,  นางสาวเวฬา  อิสระภีมทานนท์  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง,  นางสาววรารัตน์  บุปผา  โรงเรียนกันตังพิทยากร  และนางจิรวรรณ  เดชทองคำ  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 

5. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ได้แก่  นางจรรยา  พรหมทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

6. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค”

          6.1 รางวัลระดับเหรียญทอง  ได้แก่  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

          6.2 รางวัลระดับเหรียญเงิน  ได้แก่  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

7. รางวัลพระพฤหัส ประจำปี 2562

          7.1 ประเภทครูและคณาจารย์  ได้แก่ นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                               7.2 ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2562  ได้แก่  นางพรลดา  แก้วพิทักษ์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 

DSC 0106  DSC 0110

DSC 0119  DSC 0121

DSC 0123  DSC 0136

DSC 0148  DSC 0173

DSC 0174  DSC 0190

DSC 0198  DSC 0199

DSC 0204  DSC 0205

DSC 0208  DSC 0211

DSC 0232  DSC 0243

DSC 0252  DSC 0260

DSC 0287  DSC 0264

 

 

 

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น