ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด (สายที่ 3)

Details

สพม. 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด (สายที่ 3)  :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นศูนย์สอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้  นางกันยา  ใจสมุทร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยคณะทำงานนิเทศ ติดตาม และกำกับการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ในการดำเนินการสอบ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนคันธพิทยาคาร  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  และโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

1.01  1.02

2.03  2.02

3.01  3.03

4.02  4.03

5.01  5.04

6.02  6.04

7.01  7.02

8.03  8.02

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น