การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 10 March 2020 09:25
Written by sirarat
Hits: 102

การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      เขต 13 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

กนตงพทยากร2  กนตงพทยากร3

 วเชยรมาต1  วเชยรมาต3

หาดสำราญ1  หาดสำราญ2

สเกา1  สเกา2

อำมาตย1  อำมาตย2

กาญจนาภเษก1  กาญจนาภเษก3

อาวลก1  อาวลก2

 

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  จำนวน         3 โรงเรียน ได้แก่       

  

โรงเรียนกันตังพิทยากร (กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง)

กนตงพทยากร1

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ (กลุ่มดีเด่น)

วเชยรมาต2

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (กลุ่มดีเด่น)

2.2.2