ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 3)

Details

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สาย 3) : วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการ นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง  นายมนัส  พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาวิทยาคม ครูที่ปรึกษา ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่เป็นคณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับการนิเทศ กำกับติดตาม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้


นางสาวอมลณัฐ  หนูโมละ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนในเตาพิทยาคม

DSC 0079  DSC 0109

DSC 0135  DSC 0112

DSC 0125  DSC 0114

นางสาวกวิสรา  แก้วเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

DSC 0004  DSC 0021

DSC 0030  DSC 0047

DSC 5

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น