ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีงบประมาณ 2563

Details

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีงบประมาณ 2563 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการจัดกิจกรรมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และลงนามประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตแก่บุคลากรของสำนักงาน โดยมี นายกรุณพล  พราหมเภทย์  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  และนายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการนำนโยบายของผู้บริหารมุ่งสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสำนักงาน

 DSC 4359  DSC 4365

DSC 4369  DSC 4373

DSC 4374  DSC 4375

DSC 4380DSC 4382

DSC 4385  DSC 4406

DSC 4412  DSC 4415

DSC 4422  DSC 4426

DSC 4430  DSC 4434

DSC 4440  DSC 4444

DSC 4445  DSC 4449

DSC 4469  DSC 4375

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น