ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

Details

ครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21      ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร. รุ่งฟ้า จันทร์จารุภรณ์ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และคณะภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งทีมวิทยากรจากโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

2. การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยรูปแบบปาเป้า “DARTS” ณ ห้องธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนสภาราชินี 2

DSC 6456  DSC 6460

DSC 6465  DSC 6467

DSC 6471  DSC 6484

DSC 6476  DSC 6478

DSC 6479  DSC 6480

DSC 6482  DSC 6487

DSC 0031  DSC 0027

DSC 0030  DSC 0033

DSC 0069  DSC 0086

DSC 0097  DSC 0099

DSC 0103  DSC 0105

DSC 6471

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น