ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. 13

Details

ครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. 13 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      เขต 13 มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรม      สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการเลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการเลือกตั้งและพัฒนา      คณะกรรมการสภานักเรียน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการคิด การเป็นผู้นำ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพกฎกติกาของสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ    การเป็นประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน

DSC 6635  DSC 6641

DSC 6646  DSC 6620

DSC 6621  DSC 6622

DSC 6623  DSC 6624

DSC 6625  DSC 6626

DSC 6628  DSC 6693

DSC 6684  DSC 6688

DSC 6719  DSC 6722

DSC 6736  DSC 6739

DSC 6741  DSC 6776

DSC 6782  DSC 6796

DSC 6811  DSC 6816

DSC 6729  DSC 6746

DSC 6756  DSC 6759

DSC 6766  DSC 6773

DSC 6828  DSC 6833

DSC 6835  DSC 6839

DSC 6846  DSC 6850

DSC 6859  DSC 6863

DSC 6646

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น