ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นางกันยา  ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับ COVID-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือก  ลด  ใช้  วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การนำเสนอผลงานในรูปแบบของคลิป VDO ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

DSC 0039  DSC 0048

DSC 0063  DSC 0074

DSC 0117  DSC 0125

DSC 0149  DSC 0138

DSC 0183  DSC 0218

DSC 0260  DSC 0276

DSC 0285  DSC 0304

DSC 0320  DSC 0377

DSC 0418  DSC 0433

DSC 0089  DSC 0086

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น