ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้หลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้หลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้หลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ” โดยมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13      อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้หลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ  ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2563  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดกรอง      คนพิการทางการศึกษาและองค์ความรู้ทางหลักวิชาทางการศึกษาพิเศษ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา ตลอดจนมีทักษะในการจัดทำแผน IEP และการวัดผลประเมินผลได้อย่างสอดคล้องกับผู้เรียนเรียนรวม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นอกจากจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว สำนักงานฯ ได้จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบของการจัดการศึกษาเรียนรวม ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 โรง มีนักเรียนเรียนรวมจำนวน 273 คน จึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ    ผู้เรียน และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐาน เตรียมความพร้อมในการคัดกรอง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

DSC 7512  DSC 7514

DSC 7517  DSC 7519

DSC 7528  DSC 7504

DSC 7505  DSC 7507

DSC 7509  DSC 7535

DSC 7538  DSC 7541

DSC 7544  DSC 7547

DSC 7554  DSC 7551

DSC 7560  DSC 7612

DSC 7614  DSC 7623

DSC 7585  DSC 7566

DSC 7663  DSC 7664

DSC 7533

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น