ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต: นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ    ถอดบทเรียน  Best Practice  โรงเรียนสุจริต  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)      ปีงบประมาณ 2563  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เครือข่ายโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน    การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง และให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนสุจริต  มีคุณลักษณะ 5 ประการ  ประกอบด้วย  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต          อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต    เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      และคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา และครู  จากการถอดบทเรียน Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตระดับภาคต่อไป

DSC 0036  DSC 0034

DSC 0040  DSC 0042

DSC 0046  DSC 0050

DSC 0051  DSC 0058

DSC 0037  DSC 0052

DSC 0074  DSC 0075

DSC 0079  DSC 0084

DSC 0093  DSC 0095

 DSC 0066

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น