ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13    มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับนักเรียนและครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ผ่านการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต    และทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน อันจะทำให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

DSC 7668  DSC 7669

DSC 7670  DSC 7677

DSC 7673  DSC 7681

DSC 7683  DSC 7692

DSC 7694  DSC 7688

DSC 7701  DSC 7739

DSC 7741  DSC 7745

DSC 7694

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น