ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการแนะแนว การค้นพบศักยภาพตนเองของนักเรียนสู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการแนะแนว การค้นพบศักยภาพตนเองของนักเรียนสู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพ  ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุม    เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการแนะแนว“การค้นพบศักยภาพตนเองของนักเรียนสู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ” ของศูนย์แนะแนวจังหวัด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยมี ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 581 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและดำเนินการพัฒนา เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนควบคู่กับทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ผ่านการกระบวนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การเสริมทักษะอาชีพ และการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบท   ในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเองได้

                   ศูนย์แนะแนวจังหวัด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เห็นความจำเป็นในการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาให้มีทิศทางการพัฒนาประเทศตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการแนะแนว“การค้นพบศักยภาพตนเองของนักเรียนสู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแนะแนวในพื้นที่จังหวัดตรังให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม และการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบการดำเนินงานแนะแนว โดยบูรณาการการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาครูแกนนำให้สามารถสร้างและประสานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเชิงรุก ทันต่อเหตุการณ์ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

120900  120901

120902  120903

120904  120905

120907  120908

120909  120910

120911  120912

120913  120914

120915  120916

120917  120906

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น