ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : วันที่ 21 กันยายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 26 โรง ได้เผยแพร่ผลงาน กระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มั่นใจว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาโรงเรียนครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน รวม 42 ผลงาน โดยรับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่ประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

DSC 0045  DSC 0031

DSC 0071  DSC 0052

DSC 0073  DSC 0109

DSC 0127  DSC 0211

DSC 0226  DSC 0267

DSC 0325  DSC 0406

DSC 0418  DSC 0421

DSC 0481  DSC 0494

DSC 0528  DSC 0156

DSC 000001

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น