ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (จังหวัดกระบี่)

Details

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    (จังหวัดกระบี่) : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีวิทยากร  และครูผู้สอนกลุ่มสาระ  การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัด จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการอบรมฯ  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เผยแพร่สื่อและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ของครูที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมีคณะวิทยากร  ประกอบด้วย  1. นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  2. นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม ครูโรงเรียนวังวิเศษ  3. นายสุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา    4. นายไกรสร สุทธิชาติ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่  และ 5. นางสาวฉัตรสุดา วังภัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

DSC 8188  DSC 8189

DSC 8200  DSC 8209

DSC 8217  DSC 8220

DSC 8279  DSC 8198

DSC 8291  DSC 8295

DSC 8301  DSC 8320

DSC 8328  DSC 8341

DSC 8349  DSC 8350

DSC 8352  DSC 8396

DSC 8400  DSC 8412

DSC 8419  DSC 8439

DSC 8455  DSC 8464

DSC 8502  DSC 8509

DSC 8521  DSC 8532

DSC 8542  DSC 8547

DSC 8209

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น