ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมชี้แจงและปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

Details

การประชุมชี้แจงและปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ “เทคนิคบิงโก” ปีการศึกษา 2563 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นความสำคัญจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่กำหนดในกรอบโครงสร้างของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้น ตามประกาศเรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป้าหมายคือครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมโรงเรียนละ 2 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ นางกมลวรรณ์ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และนางสาวแพมุกดา บุษรารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 โดยมีการจัดประชุมฯ 2 จุด ดังนี้
            จุดที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกิติธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 อำเภอเมืองกระบี่ โดยนายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

DSC 0009  DSC 0063

DSC 0072  DSC 0198

DSC 0189  DSC 0042

DSC 0043  DSC 0099

DSC 0108  DSC 0115

DSC 0133  DSC 0138

DSC 0160  DSC 0162

DSC 0168

จุดที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

DSC 0220  DSC 0223

DSC 0321  DSC 0391

DSC 0343  DSC 0266

DSC 0275  DSC 0276

DSC 0278  DSC 0288

DSC 0327  DSC 0303

DSC 0284

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น