ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Details

การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  :  นายธัชชเวชว์   จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดงาน การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (Communicative  Approach)  แบบสร้างความร่วมมือ (Team  Teaching)           ปีการศึกษา 2563  โดยมีครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 62 คน เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) แบบสร้างความร่วมมือ (Team Teaching) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach)  แบบสร้างความร่วมมือ (Team  Teaching)        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขในแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ      โดยมีวิทยากร TMT (Thailand Master Teacher) จากโครงการ Boot Camp ให้ความรู้ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตราแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร       และนางกมลวรรณ  สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้ความรู้และแนวทางกรอบแนวคิด การจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

DSC 8053  DSC 8055

DSC 8135  DSC 8138

DSC 8153  DSC 8148

DSC 8158  DSC 8062

DSC 8059  DSC 8061

DSC 8066  DSC 8086

DSC 8089  DSC 8097

DSC 8114  DSC 8127

DSC 8093  DSC 8167

DSC 8169  DSC 8172

DSC 8178  DSC 8179

DSC 8148

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น