ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานพิธีเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 85 คน เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดเน้น สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน และผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร (นักเรียน) วัสดุฝึก และเอกสารประกอบการประชุมฯ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

DSC 8964  DSC 8968

DSC 9092  DSC 8987

DSC 8983  DSC 8993

 

DSC 9015  DSC 9012

DSC 9023  DSC 9090

DSC 8977  DSC 8978

DSC 8981  DSC 9095

DSC 9123  DSC 9126

DSC 9128  DSC 9130

DSC 9131  DSC 9142

DSC 9152  DSC 9158

DSC 9163  DSC 9182

DSC 9184  DSC 9189

DSC 9198  DSC 9202

DSC 9283  DSC 9288

DSC 9001

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น