ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่4/2563

Details

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่4/2563 :วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมทักษิณา    โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (ป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ก.ต.ป.น. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
           ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563,     มอบโล่รางวัลสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563, การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563, มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, มอบโล่รางวัลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม         ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2563, มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ  ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 และมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
         ต่อจากนั้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายปีงบประมาณ 2564 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร พินะสา) และจุดเน้น ภารกิจ งานสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


DSC 1487  DSC 1391

 DSC 1477  DSC 1436  

DSC 1448  DSC 1465

 692393  S 47046658

DSC 1490  DSC 1488

 DSC 1487

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น