banner sm  

 kb  images      

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ของนักเรียนฯ 168
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กชกร มีเพียร) 389
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชา ท22102 ภาษาไทย4 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 398
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การใช้คำสั่งและการแก้ปัญหา รายวิชา ง30234 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด (วราภรณ์ ปลอดปล้อง) 267
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิลาสินี เย็นใจ) 124
รายงานการพัฒนาชุดชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิลาสินี เย็นใจ) 151
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด (นางสาวสุกัลญา หาบหา) 93
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 170
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์) 145
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 242
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น