เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ (นางจุติตา สุวรรณกิจ) 44
รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน (นางสุขจิต ศรีเปารยะ) 36
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง จำนวนเต็ม 31
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ ESPRA Model 93
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 80
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาฯ 83
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบรรเลงขิมขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 112
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 254
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 153
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร 182
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น