เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลงานทางวิชาการ นางชุติมา จันทร์สุขศรี 164
ผลงานทางวิชาการ นางศิลา สงอาจินต์ (ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง) 224
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ (นายพิวันชัย จันทร์เกษ) 149
ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ (นางจุติตา สุวรรณกิจ) 136
รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน (นางสุขจิต ศรีเปารยะ) 125
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง จำนวนเต็ม 102
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ ESPRA Model 178
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 178
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาฯ 166
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบรรเลงขิมขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 183
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น