ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 91
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 84
การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 80
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคันธพิทยาคาร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 182
การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 154
การศึกษาผลการนิเทศภายในโดยใช้เทคนิคการโค้ช เพื่อพัฒนาการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Base Learning : CBL) ของครูในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 155
การรายงานผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 99
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 218
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนพนมเบญจา 247
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ของนักเรียนฯ 370
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น