รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ (นายพิวันชัย จันทร์เกษ)

รายละเอียด

1081010246 20150612 110057

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559
ผู้รายงาน นายพิวันชัย จันทร์เกษ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

download1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น