ผลงานทางวิชาการ นางชุติมา จันทร์สุขศรี

รายละเอียด

IMG 4674

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดทำ          นางชุติมา  จันทร์สุขศรี
หน่วยงาน      โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ปีที่รายงาน     2559


บทคัดย่อ


          การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง The Wonderful Thailand  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน- เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนห้วยยอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง The Wonderful Thailand และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test (Dependent)

          ผลการพัฒนา พบว่า
     1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.11/75.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 ที่ตั้งไว้
     2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.28 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น