ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การรายงานผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

Details

kornwika3 1

ชื่อ : การรายงานผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเทคนิคการรู้คิด สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ศึกษา : นางกรวิกา  ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓

ปีการศึกษา : 2560

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น