ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Details

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ผู้วิจัย ภัททิยา สุขสวัสดิ์

สถานศึกษา โรงเรียนเขาดินประชานุกูล อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปีที่ทาการวิจัย 2561

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จานวน 36 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะเรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ(E1 /E2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

2. ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.48/82.87

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 หรือ ร้อยละ 70

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

5. นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น