รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Friday, 26 April 2019 09:13
Written by watjana
Hits: 300

jittrai

ชื่อผลงาน                  รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me!   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน               นายจิตรตรัย ชูหอยทอง

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา                2561