ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2561

Details

020862

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของ

                                นักเรียน โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน              นายอาดูรย์   เต็มพร้อม

ตำแหน่ง                รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

ปีที่ประเมิน           ปีการศึกษา 2561

คำสำคัญ               พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต , เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน

บทสรุป

                   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการได้แก่  คุณภาพของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต คุณภาพห้องสมุดมีชีวิต พฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 226  คน ประชากรครู จำนวน 33 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 226 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง  0.89-0.98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for windowsversion 18

ผลการประเมิน พบว่า

 1. 2561 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความจำเป็นหรือความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (m= 3.64 , s= 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.62 , S.D. = 0.61) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 2. m= 3.55, s= 0.60) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 3. = ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (= 3.66, S.D.= 0.71)ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (m= 3.62, = 0.61) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

                   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ได้แก่

 1. = 3.67 , S.D. = 0.70) และกลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (= 3.67 , S.D. = 0.70)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (m= 3.60 , = 0.63) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน
 2. = 3.68 , S.D. = 0.72) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่กลุ่มนักเรียน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (=3.67 , S.D.= 0.71) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (m= 3.60 , = 0.64)  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน
 3. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (= 3.65 , S.D. = 0.71) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (m= 3.50 , = 0.54) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัดเช่นกัน
 4. = 3.80 , S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน (= 3.68 , S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด (m= 3.63 ,  = 0.64) อยู่ในระดับมากเช่นกันได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

                   ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

 1. โรงเรียนควรเร่งรัดในการจัดบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 2. ควรนำผลกรประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

                   ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

                   1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่โรงเรียนดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

                   2. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ  การประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น