ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภา พรเศรษฐ์

Details

1 Yupa

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้                           KANTANGPIT

MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 – 2560

ชื่อผู้วิจัย : นางยุภา พรเศรษฐ์

ปีการศึกษา : 2559 – 2560

----------------------------------------------------------------

                                                                         บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากรปีการศึกษา 2559 – 2560 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรโดยใช้ KANTANGPIT MODEL ปีการศึกษา 2559-2560 2)เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากรปีการศึกษา 2559-2560 3)เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากรปีการศึกษา 2559-2560 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 5) เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 310 คน ครู ปีการศึกษา 2559 จานวน 70 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 73 คน ผู้ปกครองปีการศึกษา 2559 จานวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 310 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน เครือข่ายชุมชุนปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.96-0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Window
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของครู
และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ ครู ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทั้งสองกลุ่ม
ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2559-2560 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมทุกกลุ่มการประเมินมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกกลุ่มการประเมินมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
5) ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ส่งผลให้โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ระดับชาติ 18 รางวัล และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 รางวัล ผู้อานวยการได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัล นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล ระดับภาค 34 รางวัล ระดับจังหวัด 4 รางวัล โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งนี้ทาให้ค้นพบจุดเด่นคือ จุดเด่นด้านองค์ความรู้และจุดเด่นด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ในเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อไป
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1 ด้านองค์ความรู้ สถานศึกษาควรให้ความรู้ทาและทาความเข้าใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ถึงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ KANTANGPIT MODEL โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตลอดจนความสาคัญและจาเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความเป็นเป็นพลเมือง อีกทั้งบทบาทและภาระของทุกภาคส่วนที่จะต้อง มีส่วนร่วมอันได้แก่ ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเข้ามาสนับสนุนในด้านการเลี้ยงดูบุตรหลานแบบประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีตามจุดเน้นความเป็นไทย ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเองสนับสนุนการพัฒนาสื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้งภายนอกและภายในอาคารเรียน ภายในห้องเรียน สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนของครูจะต้องเป็นครูต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนทั้งด้านการวางตนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการปฏิบัติตนจริงในชุมชนและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาสื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้งภายนอกและภายในอาคารเรียน ภายในห้องเรียน สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมสภานักเรียน นักเรียนต้นแบบ และแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะต้องนาผลการวิจัยมาใช้เป็นฐานใน นี้
1.3 หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม/คุณลักษณะความมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความคงทนถาวรของความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและ ทบทวนกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโรงเรียน ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงของครู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายแห่งรัฐ อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน
2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะอื่น

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น