ติดต่อออนไลน์  

q a

   

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด : นางยุภา พรเศรษฐ์

Details

1 Yupa

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใกิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560

ชื่อผู้รายงาน นางยุภา พรเศรษฐ์

ปีที่รายงาน 2559 – 2560

----------------------------------------------------------------

                                                                     
บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพ
ติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อประเมินปัจจัยนาเข้า โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560 2) เพื่อประเมินกระบวนการ การดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560 3) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการ ได้แก่3.1) คุณภาพการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560 3.2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559 -2560 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ ของโครงการ ได้แก่ 4.1) พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4.2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 310 คน ครู ปีการศึกษา 2559 จานวน 70 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 73 คน ผู้ปกครองปีการศึกษา 2559 จานวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 310 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน เครือข่ายชุมชุนปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 16.0 ได้ค่าวามเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินปัจจัย โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
สารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความ
คิดเห็นของ ครู ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97 , = 0.14) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ด้าน
หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.03 ,  = 0.31) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความพร้อมของบุคลากร ( = 3.97 , = 0.29) อยู่ในระดับมาก และ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่า สุด คือ ความเพียงพอของงบประมาณ ( = 3.93 , = 0.38) อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73 , = 0.23)
และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( = 4.79 , = 0.41)อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่
( = 4.76 , = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่า สุด คือ ความเพียงพอของ
งบประมาณ ( = 4.66 , = 0.47) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
2.ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตาม
ความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (
X = 3.91 , S.D. = 0.21และ X = 4.75 , S.D.= 0.14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมิน
ทุกประเด็นตัวชี้วัด และครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก –
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.86,  = 0. 23 และ = 4.78,  = 0.17 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน
ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของ
โครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.74 , S.D. = 0.14 และ X = 4.69, S.D. =
0.18 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด
3.ผลการประเมินผลผลิตด้านคุณภาพการดา เนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา
2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อ
ด้านคุณภาพการดาเนินงาน ของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.95,  =
0. 12 และ= 4.71, = 0.24 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด
เครือข่ายชุมชน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.93 , S.D. = 0.46และ X = 4.72 , S.D.= 0.45) ได้คะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน ผ่านการ
ประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดา เนินงาน อยู่ในระดับมาก
– มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.92 , S.D. = 0.17 และ X = 4.75 , S.D.= 0.27) ได้คะแนนเฉลี่ย 30
คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น
ต่อด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.84 , S.D. = 0.23
และ X = 4.69 , S.D.= 0.56) ได้คะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด
ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.74 , S.D. = 0.14 และ X = 4.69, S.D. = 0.18 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน ผ่าน
การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด
4.ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตัง
พิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.78 , S.D. = 0.48 และ X = 4.69 , S.D.= 0.41) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่าน
การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.79,  = 0.31 และ = 4.77,  = 0.40 ) ได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.79 , S.D. =
0.51 และ X = 4.67, S.D. = 0.47 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.85 , S.D. = 0.54 และ X = 4.73 , S.D.= 0.53) ได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนเครือข่ายชุมชน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81
, S.D. = 0.65และ X = 4.79 , S.D.= 0.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็น
ตัวชี้วัด
5. ผลการประเมินผลลัพธ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอด
สารเสพติดและอบายมุข หลังการดาเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560
ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาราย
กลุ่มผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.92 , S.D. = 0.21 และ X = 4.67 , S.D.= 0.28) ได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.80,  = 0.19 และ = 4.64,  = 0.30 ) ได้คะแนน
เฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.73 , S.D. = 0.25 และ X = 4.67, S.D. = 0.23 ) ได้คะแนน
เฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลัง
การดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.75 , S.D. = 0.39 และ X = 4.71 ,
S.D.= 0.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนเครือข่าย
ชุมชน มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (
X = 3.77 , S.D. = 0.65และ X = 4.73 , S.D.= 0.26) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมิน
ทุกประเด็นตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนารูปแบบหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ไปประยุกต์ใช้ควรดาเนินการดังนี้
1.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช่ควบคู่กับกระบวนการบริหารงานเชิงระบบ หรือวงจรคุณภาพ( PDCA) และการทางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนที่ต้องทางานประสานกับทุกฝ่ายด้วยความมุ่งมั่น ความรัก ความเข้าในและความจริงใจต่อภาระกิจที่รับผิดชอบ
2.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่าย จะต้องประสานการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ให้ความรัก ความเข้าใจ ให้โอกาสนักเรียนทุกคน
3.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ควบคู่กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน 5 ระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ
3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 การคัดกรองนักเรียน
3.3 การส่งเสริมนักเรียน
3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.5 การส่งต่อ
4. โรงเรียนต่าง ๆที่ประสงค์จะนากระบวนการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด สามารถติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด อย่างยั่งยืน
2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด ในลักษณะอื่น
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น