รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)) ผอ.อุไรวรรณ ทองเสน่ห์

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Tuesday, 09 June 2020 11:59
Written by watjana
Hits: 469

Uriwan

ชื่อเรื่อง                รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนสามัคคีศึกษา

                            ปีการศึกษา 2561 - 2562                                      

ผู้รายงาน             นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์

ตำแหน่ง               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ปีการศึกษา          2561 - 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทสรุป