ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด

กลุ่มอำนวยการ

Details

1. พรบ.อำนวยความสะดวก   click1
2. มาตรฐานการให้บริการ      click1

3. คู่มือการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   click1
4. คู่มือการดำเนินการควบคุมภายใน ปี 2560      click1

5. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2562  click1

6. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2561  click1

7. แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  click1
8. คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 click1

หน่วยตรวจสอบภายใน

Details

17

กลุ่มกฎหมายและคดี

Details

za

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น