ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

1. พรบ.อำนวยความสะดวก   click1
2. มาตรฐานการให้บริการ      click1

3. คู่มือการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   click1
4. คู่มือการดำเนินการควบคุมภายใน ปี 2560      click1

5. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2562  click1

6. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2561  click1

7. แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  click1
8. คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 click1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น