กลุ่มอำนวยการ

Details
Category: เอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:09
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 174

1. พรบ.อำนวยความสะดวก   click1
2. มาตรฐานการให้บริการ      click1

3. คู่มือการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   click1
4. คู่มือการดำเนินการควบคุมภายใน ปี 2560      click1

5. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2562  click1

6. คู่มือประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2561  click1

7. แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  click1
8. คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 click1