ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มนโยบายและแผน

งานข้อมูลสารสนเทศ

Details
0   แบบฟอร์มในการจัดทำข้อมูล DMC 1.1 คู่มือการกรอกนักเรียนติด G
1.2 แบบฟอร์มนักเรียนติด G 1.3 แนวทางดำเนินการนักเรียนติด G
2.1 ขั้นตอน 2.2 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (พฐ.19)
2.3 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (พฐ.19l3) 2.4 แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อน
3.1 คำนิยาม 3.2 แนวปฏิบัติ
3.3 แบบแก้ไขบัตรปชช 3.4 แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป
3.5 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 3.6 แบบฟอร์มแกไขเลขประจำตัวนักเรียน
3.7 แบบฟอร์มแกไขข้อมูลด้อยโอกาส 3.8 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง
3.9 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 4.1 solution แก้ปัญหาซ้ำซ้อน
4.2 solution แก้ปัญหานักเรียนติด G B. แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
A. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน  
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น